Licensvillkor

Licensvillkor till Vvsoffert.se

Testa programmet gratis i 14 dagar ,om ni väljer att forsätta så kontakta oss så skickas en program licens med inloggningsuppgifter som kan användas i 1 år.

Följande licensvillkor gäller för användningen av produkter på Vvsoffert.se(webbtjänst) från

VVS Group ab AB (556804-9802), nedan kallad Vvsoffert.se. Produkterna som tillhandahålls på Vvsoffert.

 

1. Nyttjanderätt

Mot erläggande av licensavgift upplåter Vvsoffert.se till kunden en rätt att i enlighet med vad som anges nedan nyttja sin köpta produktlicens på Vvsoffert.se för eget bruk. Licensen får ej spridas eller säljas till annan person.

 

2. Kundkonto och produktlicens

I samband med köp av licens skapas ett unikt kundkonto på Vvsoffert.se. Har kunden redan ett kundkonto uppdateras detta med kundens senaste produktköp. Kundkontot är kopplat till kundens angivna e-postadress och till kontot knyts kundens köpta produktlicens/er. Vid eventuellt byte av e-postadress ska Vvsoffert.se kontaktas.

Antalet produktlicenser ger rätten till samma antal samtidiga användare av produkten.

 

3. Priser och avtalstid

Licens köps på 1 år  från  900/mån  kr ex moms,  Faktureras efter påbörjad användning.

 

4. Utelåsning och väntetid

Försöker fler användare än antalet köpta produktlicenser samtidigt använda produkten blir dessa utelåsta och får en varning om att det är för många samtidiga användare av produkten. Kunden kan endast använda sin produktlicens på en dator åt gången. Vid byte av dator får kunden vänta ca 10 min innan produktlicensen ”släpper” och fungerar på nästa dator. Likaså uppstår väntetid om kunden använder sin produkt på Vvsoffert.se på flera olika webb-läsare samtidigt och vill växla mellan dessa. För att undgå väntetid kan kunden logga ut/ logga in på sitt konto.

 

5. Tillgänglighet

Vvsoffert.se är normalt tillgängligt 24 timmar om dygnet alla dagar i veckan. Vvsoffert.se har rätt att stänga Vvsoffert.se tillfälligt för underhåll och uppdateringar. Meddelande om eventuellt driftstopp visas på skärmen.

7. Avstängning

Underlåter kunden att betala i tid, äger Vvsoffert.se rätt att så länge underlåtenheten består avstå från att utföra sina tjänster, med bibehållen ersättning. Vvsoffert.se äger rätt att stänga ner kundens konto på Vvsoffert.se med omedelbar verkan vid kundens obestånd eller om kunden bryter mot dessa licensvillkor.

 

6. Teknisk plattform

Vvsoffert.se ansvarar ej för eventuella brister och begränsningar i kundens operativsystem och datormiljö. För erhållande av optimal funktionalitet av Vvsoffert.se produkter förutsätts att kunden har den standard och tekniska plattform som stöds av Vvsoffert.se. Programmet på Vvsoffert.se är alltid de senaste priserna från grossisterna. uppdateras online 2-3 gånger om dagen .

 

7. Rättigheter Vvsoffert.se äger samtliga immateriella rättigheter i av Vvsoffert.se framtagna och utgivna produkter och tjänster. Digitala verk exponerade på Vvsoffert.se webbplats skyddas av upphovsrättslagen, URL.

 

8. Ansvarsbegränsning

Vvsoffert.se friskriver sig från allt ansvar för varje sakskada eller förmögenhetsskada som kan följa direkt eller indirekt av Vvsoffert.se åtagande enligt detta avtal. Eventuell ersättning kan aldrig bli större än erlagd licensavgift för produkten.

 

9. Force Majeure

Omständigheter utanför Vvsoffert.se kontroll såsom följder efter eldsvåda, strejk eller liknande ersätts ej.

GDPR

Så här ser VVS offert på det uppdaterade integritetsskyddet:

Vi samlar bara in de personuppgifter vi behöver för att kunna tillhandahålla våra tjänster och
bedriva vår verksamhet.
Vi skyddar de personuppgifter vi samlat in.
Vi använder bara de insamlade personuppgifterna för det syfte de samlats in för.
Vi tar bort de personuppgifter vi inte längre behöver.
Vi informerar de som behöver registreras hur och när vi samlar in personuppgifter.
Vi informerar berörda parter som är registrerade och angivna myndigheter, om en incident
skulle uppstå relaterat till vår behandling av personuppgifter.


UPPGIFTER OM DIG

Personuppgifter
Namn, företagsnamn, e-postadress, telefonnummer, födelsedatum och befattning.


Ändamålet med behandlingen
Vi samlar in de uppgifter som behövs för att du ska kunna identifieras som kund hos oss,
prenumerera på vårt nyhetsbrev/kampanjutskick, få sms-utskick, delta i tävlingar, få en present vid din födelsedag, etc.


Rättslig grund för behandlingen
Avtal och samtycke.
 

Lagringstid
Vi lagrar dina uppgifter så länge det krävs för att uppfylla ändamålet.
Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter till?
Lundagrossisten kommer inte att dela dina personuppgifter med någon tredje part.

 

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter till?
VVS Offert kommer inte att dela dina personuppgifter med någon tredje part.

 

DINA RÄTTIGHETER
Rätt till återkallande av samtycke
Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till viss personuppgiftsbehandling. Om du återkallar ditt samtycker kommer vi att upphöra med den behandling för vilken du lämnat ditt samtycke och radera de personuppgifter som behandlades enbart med stöd av samtycket.


Rätt till tillgång
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi har om dig samt hur vi behandlar dessa uppgifter. Du har också rätt att få en kopia av denna information.


Rätt till rättelse och radering
Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade och kompletterade. Du har även i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, till exempel om de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in.


Rätt att göra invändningar och rätt till begränsning av behandling
Du har rätt att invända mot behandling av dina uppgifter för bland annat direktmarknadsföring och i de fall vi behandlar uppgifterna med den rättsliga grunden att vi har ett berättigat intresse. Vi kommer omedelbart att upphöra med direktmarknadsföring, så snart du meddelar oss att du inte längre vill ta del av denna information.


Du har även rätt att begränsa behandlingen, t ex om du anser att uppgifterna inte är korrekta.


Frågor
Vid frågor kring behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta oss på VVS offert
info@vvsoffert.se